Home / Privacy policy

Privacyverklaring

 

Inleiding
Metalura B.V. (“Metalura”), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Metalura uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

 

Toepasselijkheid
Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Metalura, gevestigd te Alblasserdam, kantoorhoudende te (2952 CA) Alblasserdam in het Van Hennaertweg 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52516539.

 

Verwerking
Metalura verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van Metalura. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de door Metalura gebruikte cookies.

Gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het abonneren op de nieuwsbrief, het invullen van het online contactformulier, contact met onze sales- of serviceafdeling en het opvragen van informatie. Metalura behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

 

Doel
Metalura gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het aangaan en onderhouden van commerciële relaties, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van Metalura) en voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.

 

Bewaartermijn
Metalura bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

 

Beveiligingsmaatregelen
Metalura heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Metalura verwerkt.

 

Nieuwsbrief
Metalura verstuurt regelmatig een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van haar producten, bedrijfsactiviteiten en service. E-mailadressen van bestaande klanten worden automatisch toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van Metalura bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.

 

Uw rechten
Wanneer Metalura uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u Metalura toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Metalura kunt u te allen tijde contact opnemen via avg@metalura.nl

 

Derden
De Persoonsgegevens worden door Metalura niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij Metalura daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Links
Op de websites van Metalura treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Metalura kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

 

Wijzigingen
Metalura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.